وجوه دریافتی از نمایشگاه قاب های سفید تا کنون چگونه به مصرف رسیده است

موسسه فرهنگی دارالاکرام

موسسه ای غیرانتفاعی، غیرسیاسی، فراملی و فرامذهبی است که در سال 1380 با هدف حمایت همه جانبه مالی، آموزشی،اجتماعی،بهداشتی،درمانی و معیشتی از دانش آموزان تحت پوشش جهت جلوگیری از ترک تحصیل آنها ایجاد شده است. متن تقدیر نامه

میزبان وجوه قاب های سفید نود و پنج، موسسه خیریه دارالکرام

موسسه خیریه بهنام دهش پور

ارائه خدمات درمانی و حمایتی، در سطح استانداردهای بین المللی به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان بدون محدودیت سن، ملیت، مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری سرطان و کمک به تجهیز بیمارستان های دانشگاهی . متن تقدیر نامه

میزبان وجوه قاب های سفید نود و چهار، موسسه خیریه بهنام دهش پور